Truyện Cười – Rượu

Khách hàng hỏi người bán:

– Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?

– Bằng tắc kè.

– Rượu rắn?

– Ngâm bằng rắn.

– Rượu sâm?

– Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.

– Vậy rượu Na-pô-lê-ông?

– !!!

You may also like...